Telefonon: +36 46/564-255 Cím: 3508 Miskolc, Futó u. 73 auto@zenitautorent.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő a

Zenit Auto-Rent Kft.

székhelye: 3508 Miskolc, Futó u. 73.

cégjegyzék száma: 05-09-030144

adószáma: 26120627-2-05

képviseli: Soós Tibor

E-mail: auto@zenitautorent.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 


 1. Az Adatkezelés célja: Online űrlapon ajánlatkérő érdeklődők gyűjtése a Zenit Auto-Rent Kft. részére szerződés szerint.

 

 1. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján folyamatban van.

 

 1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

4.1. Az Érintett online felületen megjelenő hirdetésre kattintva, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történő adatkezelést az Érintett elfogadja és hozzájárulását az Ajánlatkérési űrlap elküldésével megerősíti.

 

4.2. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adatkezelési célnak megfelelő felhasználása, törlése és megsemmisítése.

 

 1. A kezelt adatok köre:

Milyen kategóriájú autót szeretne bérelni? A bérlés kezdete? A bérlés hossza? Az ajánlatot kérő neve; e-mail címe; telefonszáma

 

 1. Az Adatkezelő megbízásából a https://zenitautorent.hu/ honlapon történő ajánlatkérés működtetését és a hirdetések elkészítését és online felületeken való hirdetését Adatfeldolgozó végzi, a két fél között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Adatfeldolgozó partner:

Nagy Gábor Egyéni Vállalkozó  

Cím:3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8.

adószáma: 66757562-1-25

Az Adatfeldolgozó az Érintett –érdekődő adatait gyűjti, rendszerezi és továbbítja Adatkezelőnek végső felhasználásra.

Adatfeldolgozó hirdetési kampányokat futtat elsősorban a  www.facebook.com oldalon futtatja, szükség esetén a Google adwords és a www.instagram.com felületein is annak érdekében, hogy a https://zenitautorent.hu/ oldalon minél több Ajánlatkérő jelentkezzen.

Komplex szolgáltatásnyújtása során az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt:

 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. A hirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 4. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • A  hirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében.
 • A jelentkezők adatait a hirdetési kampányok futtatásánk lezárásáig tárolja. A teljesítést követően emlékezteti az Adatkezelőt arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag az adatkezelő tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.

 

 1. Az Adatkezelő ás Adatfeldolgozó az Érintett személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzik.

Adatkezelő az Érintett Ajánlatkérők részére tájékoztató leveleket írhat, telefonon felkeresheti időpontegyeztetés vagy tájékoztatás céljából, kapcsolódó rendezvényeket szervezhet, szakmai anyagokat tehet közzé az adatkezelési célnak megfelelően.

 

 1. Az Érintett személyes adatai az ajánlatkéréstől számított 12 hónapon belül törlésre kerülnek, de az Érintett kérésére, legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül az Adatkezelő törlik a rendszerébőll.

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a auto@zenitautorent.hu e-mail címre vagy a Zenit Auto-Rent Kft. 3508 Miskolc, Futó u. 73. címre szíveskedjen megküldeni.

 

 1. Az Érintett személyes adataihoz hozzáférők köre:

a.az Adatkezelő munkatársai;

b.az Adatfeldolgozó és annak aladatfeldolgozói a fentiek szerint

 1. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelők által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;

 

 1. Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalnak az általuk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatják harmadik személy tudomására.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó gondoskodnak a személyes adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az Európai Unio Adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az Adatkezelő és az Adtfeldolgozó a személyes adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

 1. Az Érintett

a.tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b.kérheti személyes adatainak helyesbítését;

 1. kérhetik adataik továbbítását;

d.kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

e.tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

 1. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelők erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban kötelesek megadni a tájékoztatást.

 

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

a.a kezelése jogellenes;

b.az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c.az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d.az adatkezelés célja megszűnt;

e.az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 1. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Kérjük az Érintettet, hogy információs önrendelkezési joga gyakorlásával kapcsolatos kérelmét a auto@zenitautorent.hu e-mail címre vagy a Zenit Auto-Rent Kft. 3508 Miskolc, Futó u. 73. címre szíveskedjen megküldeni.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem az alábbi személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Törölni kívánt adatok:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem

megküldeni:…………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

lakcím, születési idő, stb.